Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
Van
ABIOM BEHEER B.V.
en
B.V. ABIOM MBT
en
ABIOM FLEETSYSTEMS B.V.
en
ABIOM SPECIAL PRODUCTS B.V.
en
ABIOM COMMUNICATIONS SYSTEMS (A.C.S.) B.V.

1. Algemeen
1.1. In deze voorwaarden worden met opdrachtgever aangeduid al diegenen die
als (toekomstige) opdrachtgever met B.V. ABIOM MBT, ABIOM BEHEER B.V.
ABIOM COMMUNCATIONS SYSTEMS (A.C.S.) B.V., ABIOM FLEETSYSTEMS B.V.
en/of ABIOM SPECIAL PRODUCTS B.V. (allen hierna: ‘ABIOM’) in
onderhandeling treden en/of met haar overeenkomsten aangaan met
betrekking tot door ABIOM te leveren zaken en/of te verrichten diensten, ook
indien meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen gezamenlijk optreden.

1.2. In deze voorwaarden worden met zaken aangeduid alle voorwerpen en/of
werken, al dan niet van stoffelijke aard, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt
tot, productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen en met name
informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, documenten,
micro- en macromontages, verbindingsmiddelen, navigatieapparatuur,
datacommunicatieapparatuur, signaleringsapparatuur,
communicatiemiddelen, randapparatuur en audio- en video oplossingen.

1.3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met
opdrachtgevers, alsmede op aanvullende aanbiedingen en overeenkomsten en
vervolgovereenkomsten, afkomstig van c.q. gesloten met ABIOM.

1.4. Toepassing van eigen voorwaarden van de opdrachtgever of van andere
voorwaarden wijst ABIOM uitdrukkelijk van de hand. Van deze algemene
voorwaarden afwijkende bepalingen, voorwaarden en/of afspraken zijn
slechts van toepassing, wanneer ABIOM deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft
aanvaard.

1.5. Indien een of meer bepalingen uit deze voorwaarden niet of niet geheel
rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig van
kracht. In plaats van de eventueel ongeldige bepaling geldt een passende
regeling die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde
economische resultaat op juridische effectieve wijze zo dicht mogelijk
benadert.

1.6. Deze algemene voorwaarden zijn op 16 februari 2010 gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder dossiernummers
09154788, 09147878, 24320788, 09119220 en 09113918.

2. Offertes
2.1. Offertes hebben een geldigheidsduur van vijftien werkdagen, tenzij de offerte
een andere termijn vermeldt. ABIOM heeft het recht om binnen de
geldigheidsduur de offerte te herroepen of, al dan niet op onderdelen, te
wijzigen, zolang er geen overeenkomst tot stand is gekomen.

2.2. Verstrekte offertes, documentatie, en adviezen zijn vrijblijvend, tenzij
uitdrukkelijk anders is vermeld. Offertes, concepten, ideeën, monsters,
productomschrijvingen en andere verstrekte documentatie en/of zaken zijn
eigendom van ABIOM en mogen zonder haar toestemming niet aan derden
worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt.

2.3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en/of volledigheid van de door of
namens hem aan ABIOM opgegeven maten, eisen, specificaties van de
prestatie en andere gegevens waarop ABIOM zijn offertes, documentatie en
adviezen baseert.

3. Totstandkoming overeenkomst, toezeggingen
3.1. De overeenkomst komt tot stand door de tijdige en integrale schriftelijke of
elektronische aanvaarding van de offerte.

3.2. In alle andere gevallen binden opdrachten van de opdrachtgever ABIOM pas
nadat en voorzover deze schriftelijk door haar zijn bevestigd, dan wel door
ABIOM met de uitvoering daarvan is begonnen. Heeft die bevestiging niet
plaatsgevonden binnen 10 werkdagen nadat de opdracht ABIOM heeft bereikt,
en is door ABIOM evenmin binnen die termijn met de uitvoering begonnen,
dan is er geen overeenkomst tot stand gekomen.

3.3. Mondelinge uitlatingen, toezeggingen en afspraken met ondergeschikten,
agenten, vertegenwoordigers, tussenpersonen, hulppersonen,
wederverkopers en dergelijke, binden ABIOM niet dan nadat en voorzover
deze door daartoe binnen ABIOM bevoegde personen schriftelijk zijn
bevestigd.

4. Prijzen
4.1. De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt in Euro en zijn
exclusief belastingen en heffingen (waaronder begrepen omzetbelasting,
accijnzen en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd),
verzekerings- en vrachtkosten, en gelden af ABIOM te Wijchen, Nederland.

4.2. ABIOM heeft, zolang nog niet is geleverd, te allen tijde, ook na de
totstandkoming van de overeenkomst, het recht haar prijzen aan te passen in
verband met wijzigingen in een of meer factoren die op haar prijzen van
invloed zijn. Als peildatum voor de prijzen geldt de datum waarop de
overeenkomst is totstandgekomen c.q. waarop door ABIOM een bindende
aanbieding is gedaan. Geldt een vaste prijs, dan werken die wijzigingen pas
vanaf de eerste dag na de periode waarvoor de vaste prijs is overeengekomen.

5. Uitvoering van de overeenkomst door ABIOM
5.1. ABIOM draagt naar vermogen zorg voor de beschikbaarheid en kwaliteit van
haar diensten en producten, waarbij zij zich naar beste kunnen zal inspannen
de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval
overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en
procedures.

5.2. ABIOM is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst met
opdrachtgever gebruik te maken van de diensten van derden. ABIOM zal bij de
keuze van die derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Voor zover de
ingeschakelde derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van
hun werkzaamheden willen beperken, houden alle aan ABIOM gegeven
opdrachten de bevoegdheid van ABIOM in om dergelijke
aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de opdrachtgever te
aanvaarden.

6. Levering en risico
6.1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering af ABIOM. Levering vindt
plaats op het vroegste van de navolgende tijdstippen
– het tijdstip van afgifte van zaken aan of ten behoeve van de
opdrachtgever of het ter beschikking stellen van vervaardigde zaken,
inclusief de online ter beschikking stelling daarvan.
– het moment dat ABIOM de zaken voor verzending aan de
opdrachtgever gereed heeft staan dan wel de opdrachtgever heeft
bericht dat de zaken voor in ontvangstname gereed staan.
– de voltooiing van de overeengekomen diensten.

6.2. Indien de opdrachtgever, door welke oorzaak ook en ongeacht of deze oorzaak
hem kan worden toegerekend, de zaken van ABIOM na de levering als bedoeld
in artikel 6.1 niet in ontvangst neemt, zal ABIOM deze – mits zinvol gelet op de
aard van de zaken – nog gedurende één maand na de levering ter beschikking
van de opdrachtgever houden. Na ommekomst van deze termijn is ABIOM van
haar verplichtingen ontslagen, onverminderd de verplichting van de
opdrachtgever tot betaling van de overeengekomen prijs.

6.3. Het risico van de door ABIOM ontworpen en/of vervaardigde zaken gaat op de
opdrachtgever over op het vroegste der hiervoor sub 6.1 genoemde
tijdstippen, ook indien levering anders dan af ABIOM is overeengekomen.

7. Termijnen van levering
7.1. Overeengekomen termijnen van levering zal ABIOM naar beste kunnen
aanhouden, doch zijn niet fataal, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
De leveringstermijn gaat in op de eerste dag na die van de totstandkoming van
de overeenkomst. ABIOM is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn,
eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar in gebreke heeft gesteld.
Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op
schadevergoeding.

7.2. Ingebrekestelling dient schriftelijk en per aangetekend schrijven te geschieden
met inachtneming van een redelijke termijn.

7.3. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan enige uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichting tot medewerking met betrekking tot de uitvoering
van de overeenkomst, wordt – onverminderd de overige rechten van ABIOM –
de termijn van levering verlengd met de duur van de vertraging die daardoor
ontstaat. Indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk
wenst, wordt de leveringstermijn, onverminderd de overige rechten van
ABIOM, verlengd met de duur van de extra werkzaamheden die hierdoor
verricht dienen te worden.

8. Eigendomsvoorbehoud, zaaksvorming en retentie
8.1 Zolang de opdrachtgever geen volledige betaling heeft verricht van de
vorderingen van ABIOM betreffende krachtens enige overeenkomst geleverde
of te leveren zaken en/of krachtens een zodanige overeenkomst te diens
behoeve verrichte of te verrichten diensten, alsmede terzake van vorderingen
wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, blijven
de geleverde zaken, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot,
productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen en met name
informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, documenten,
micro- en macromontages verbindingsmiddelen, navigatieapparatuur,
datacommunicatieapparatuur, signaleringsapparatuur,
communicatiemiddelen, randapparatuur en audio- en video oplossingen., voor
risico van de opdrachtgever en blijven zij eigendom van ABIOM, ook indien
voor de betaling zekerheid is gesteld.

8.2 De opdrachtgever zal de door ABIOM geleverde zaken niet verwerken of
vervreemden anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien de
opdrachtgever (mede) uit door ABIOM geleverde zaken een nieuwe zaak
vormt, vormt opdrachtgever die zaak slechts voor ABIOM totdat
opdrachtgever alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen
heeft voldaan. ABIOM heeft in dat geval tot het moment van volledige
voldoening door opdrachtgever alle rechten als eigenaar van de gevormde
zaken.

8.3 Indien de opdrachtgever in verzuim is met betaling, is ABIOM gerechtigd alle
onbetaald gebleven zaken, daaronder begrepen de nieuw gevormde zaken als
genoemd in het vorige lid, voor zover aan de opdrachtgever reeds geleverd,
terug te nemen. De opdrachtgever machtigt ABIOM onherroepelijk al die
zaken voor rekening van de opdrachtgever te doen retourneren en geeft
ABIOM en de door haar aangegeven vertegenwoordigers toestemming zijn
bedrijfsterrein, magazijnen, fabriekshallen, etc. met dat doel te betreden.

8.4 De goederenrechtelijke gevolgen van dit eigendomsvoorbehoud worden
beheerst door het recht van de staat op welks grondgebied de zaken zich op
het tijdstip van levering bevinden.

8.5 In geval van voor export bestemde zaken worden, in afwijking van lid 4 van dit
artikel, de goederenrechtelijke gevolgen van dit eigendomsvoorbehoud
beheerst door het recht van de staat van bestemming indien dat recht terzake
van het eigendomsvoorbehoud voor ABIOM gunstiger bepalingen bevat dan
het op grond van lid 4 van dit artikel toepasselijke recht.

8.6 ABIOM kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen zaken, gegevens,
documenten en databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande
verplichting tot afgifte, totdat opdrachtgever alle aan leverancier
verschuldigde bedragen heeft voldaan.

9. Betaling en zekerheid
9.1 Facturen dienen door opdrachtgever te worden betaald volgens de op de
factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling
zal opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum betalen. Ingaande de 31e
dag is rente verschuldigd, zoals gespecificeerd in artikel 9.3.

9.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen alle betalingen plaats te
vinden in Nederland, in Euro, zonder recht van opschorting of verrekening,
door overmaking op een door ABIOM aan te wijzen bank- of girorekening.

9.3 Indien de opdrachtgever enige verplichting jegens ABIOM niet, niet volledig of
niet tijdig heeft voldaan, surséance van betaling heeft aangevraagd, in staat
van faillissement is verklaard of een besluit tot liquidatie heeft genomen, is hij
van rechtswege in verzuim, zijn alle vorderingen van ABIOM ineens opeisbaar
en is daarover rente verschuldigd vanaf dat moment of de eerdere vervaldag.
De rente beloopt 1,5 % per kalendermaand of gedeelte daarvan.

9.4 Indien een omstandigheid zich voordoet als bedoeld in artikel 9.3, dient
opdrachtgever tevens aan ABIOM te voldoen de buitengerechtelijke kosten die
ABIOM ter inning van haar vordering heeft moeten maken, vermeerderd met
20% wegens de interne kosten van ABIOM, met een minimum van 250,–
EURO, een en ander onverminderd de aanspraken van ABIOM op eventuele
gerechtelijke kosten.

9.5 Indien een omstandigheid zich voordoet als bedoeld in artikel 9.3, heeft
ABIOM zonder nadere ingebrekestelling het recht de (verdere) uitvoering van
haar verplichtingen voor een periode van ten hoogste één maand op te
schorten en de haar in eigendom toebehorende zaken terug te nemen of de
lopende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, een en
ander onverminderd haar overige rechten.

9.6 Bij gerede twijfel ten aanzien van de kredietwaardigheid van de
opdrachtgever, is deze op eerste verzoek van ABIOM gehouden voldoende
zekerheid te stellen. Bij weigering of onvermogen van de opdrachtgever tot
het stellen van passende zekerheid, is ABIOM gerechtigd de overeenkomst
zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren
en de haar in eigendom toebehorende zaken terug te nemen, onverminderd de
overige rechten van ABIOM.

9.7 Indien ABIOM in verband met betaling enig waardepapier aanvaardt, dan geldt
dat waardepapier slechts als zekerheid en heeft de betaling pas
plaatsgevonden op het moment dat het verschuldigde bedrag op de
bankrekening van ABIOM is bijgeschreven c.q. door haar contant is ontvangen.

10. Garantie
10.1 Indien ABIOM een (deel) van de door haar aan de opdrachtgever geleverde
zaak van een fabrikant geleverd heeft gekregen en indien de fabrikant met
betrekking tot het door hem geleverde aan ABIOM enige garantie heeft
afgegeven, zal ABIOM – indien dat mogelijk is – aan de opdrachtgever die een
beroep op die garantie wil doen, haar aanspraken jegens de fabrikant
overdragen.

10.2 ABIOM garandeert niet de exacte juistheid c.q. volledigheid van
productomschrijvingen e.d.; deze zijn slechts indicatief. Een en ander tenzij en
slechts voorzover uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.

10.3 Eventuele tekorten in aantallen zal ABIOM zo spoedig mogelijk, nadat deze
haar zijn aangetoond, aanzuiveren.

10.4 ABIOM zal zich inspannen beschadigde en/of gebrekkige zaken zo spoedig
mogelijk kosteloos te repareren of te vervangen, uitsluitend naar keuze van
ABIOM, nadat zij (franco) door ABIOM retour ontvangen zijn en
opdrachtgever heeft aangetoond dat de beschadiging voor rekening en risico
van ABIOM komt. Indien de door ABIOM geleverde diensten gebrekkig zijn, zal
ABIOM zich inspannen de gebreken zo spoedig mogelijk kosteloos te
herstellen danwel opnieuw te verrichten, nadat de opdrachtgever heeft
aangetoond dat de gebreken voor rekening en risico komen van ABIOM.

10.5 De verplichtingen van ABIOM uit de voorgaande leden van dit artikel kan zij
opschorten totdat de opdrachtgever aan al zijn opeisbare verplichtingen
jegens haar heeft voldaan.

11. Aansprakelijkheid
11.1 ABIOM is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt door
tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door ABIOM.
Behoudens het recht op garantie zoals omschreven in artikel 10, kan de
opdrachtgever bij schade tengevolge van gebrekkige producten of diensten
geen aanspraken jegens Abiom geldend maken.

11.2 Het voorgaande lid komt te vervallen indien en voor zover de schade het
gevolg is van opzet of grove schuld van ABIOM.

11.3 Schade die naar het oordeel van de opdrachtgever te wijten is aan de opzet of
grove schuld van ABIOM, dient zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen
dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan ABIOM te zijn
gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis is gebracht van ABIOM,
komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de opdrachtgever
aannemelijk kan maken dat hij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft
kunnen melden.

11.4 ABIOM is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade of
bedrijfsschade, hoe ook genaamd.

11.5 Indien ABIOM ondanks het bepaalde in de voorgaande leden toch
aansprakelijk mocht zijn jegens de opdrachtgever, is haar aansprakelijkheid te
allen tijde beperkt tot ten hoogste de netto-factuurwaarde van de betreffende
leverantie of dienst waarmee de schade verband houdt.

11.6 De opdrachtgever vrijwaart ABIOM tegen eventuele aanspraken van derden
voor schade waarvoor ABIOM aansprakelijkheid heeft uitgesloten.

11.7 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen
waarvan ABIOM zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

12. Intellectuele eigendomsrechten en vrijwaring
12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, rusten alle
intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede verstaan auteursrechten,
modelrechten, octrooirechten, databankrechten, handelsnaamrechten en
merkrechten, ter zake van door ABIOM bij de nakoming van overeenkomst
ontworpen en/of vervaardigde zaken en anderszins ter beschikking gestelde
zaken, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, informatiedragers,
computerprogrammatuur, databestanden, documentatie, micro- en
macromontages verbindingsmiddelen, navigatieapparatuur,
datacommunicatieapparatuur, signaleringsapparatuur,
communicatiemiddelen, randapparatuur en audio- en video oplossingen, bij
ABIOM, diens licentiegevers of diens toeleveranciers, ongeacht of de
opdrachtgever daarvoor heeft betaald.

12.2 Indien in afwijking van artikel 12.1 ABIOM bereid is zich te verbinden tot
overdracht van een recht van intellectuele eigendom of industriële eigendom,
kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk
worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen
dat rechten van intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van specifiek
voor opdrachtgever ontwikkelde programmatuur, databestanden, apparatuur
of andere materialen, over zullen gaan op opdrachtgever, dan laat dit de
bevoegdheid van ABIOM onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag
liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie,
werken, programmeertalen en dergelijke, zonder enige beperking voor andere
doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor
derden. Evenmin tast een overdracht van rechten van intellectuele of
industriële eigendom het recht van ABIOM aan om ten behoeve van zichzelf of
derden activiteiten te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten
behoeve van opdrachtgever zijn of worden verricht.

12.3 Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die
bij deze algemene voorwaarden en/of de wet uitdrukkelijk zijn toegekend
en/of voortvloeien uit de overeenkomst met ABIOM. Ieder ander verdergaand
recht van opdrachtgever tot gebruik, openbaarmaking, verveelvoudiging en/of
wijziging van de door ABIOM geleverde zaken is uitgesloten. Een aan
opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet exclusief, niet
overdraagbaar aan derden en is beperkt tot gebruik binnen de eigen
organisatie.

12.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan om enige aanduiding van auteursrecht,
merkenrecht, handelsnaamrecht of een ander recht van intellectuele
eigendom uit de aan hem ter beschikking gestelde zaken te verwijderen of te
wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk
karakter en geheimhouding van de ter beschikking gestelde zaken.

12.5 De opdrachtgever garandeert dat ABIOM met de nakoming van de
overeenkomst en met name door de verwerking van de door ABIOM van de
opdrachtgever ontvangen zaken geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die
derden kunnen gelden krachtens enige wet van intellectuele eigendom, zoals
bijvoorbeeld de Auteurswet 1912 en de Rijksoctrooiwet 1995. De
opdrachtgever vrijwaart ABIOM zowel in als buiten rechte voor alle
aanspraken die derden krachtens vorenbedoelde wet en/of regelgeving
geldend kunnen maken.

12.6 Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde
rechten als bedoeld in het vorige lid van dit artikel gerede twijfel ontstaat of
blijft bestaan, is ABIOM bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te
schorten tot het moment dat in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat
ABIOM door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk maakt op deze
rechten van derden.

13. Verwerking persoonsgegevens
13.1 Opdrachtgever accepteert dat de door hem aan ABIOM verstrekte
persoonsgegevens worden verwerkt in een geautomatiseerd bestand.

13.2 De door opdrachtgever verstrekte gegevens zullen alleen voor de uitvoering
van de overeenkomst worden gebruikt door ABIOM. Dit gebruik door ABIOM
is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

14. Wijziging en meerwerk
14.1 Indien ABIOM op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever
werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of
omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze
werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever worden vergoed volgens de
gebruikelijke tarieven van ABIOM. Van meerwerk is eveneens sprake indien
een ontwerp of specificaties worden gewijzigd of uitgebreid. ABIOM kan
verlangen dat voor wijzigingen en/of meerwerk een afzonderlijke schriftelijke
overeenkomst wordt gesloten.

14.2 Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld
in artikel 14.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de
dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van opdrachtgever
en ABIOM kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering
van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk of wijziging voordoet, is voor
opdrachtgever nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de
overeenkomst.

15. Onderhoud
15.1 Indien partijen zijn overeengekomen dat ABIOM ten behoeve van
opdrachtgever onderhoudswerkzaamheden zal verrichten, zal ABIOM zich
inspannen om storingen binnen een redelijke termijn te verhelpen.

16. Reclames, verval van aanspraak
16.1 Op straffe van verval van het recht tot reclameren dienen eventuele reclames,
verband houdende met zichtbare onvolkomenheden in de te leveren diensten,
zaken en/of in de te leveren hoeveelheid, bij levering van de zaken, door de
opdrachtgever op de factuur te worden aangetekend, dan wel direct na
levering aan ABIOM te worden gemeld. Alle overige reclames dienen ABIOM
binnen twee weken na levering van de zaken en/of diensten, dan wel binnen
twee weken nadat de opdrachtgever eventuele onvolkomenheden bekend zijn
geworden of bekend hadden kunnen zijn, schriftelijk te hebben bereikt.

16.2 De zaken ten aanzien waarvan wordt gereclameerd, dienen door de
opdrachtgever zorgvuldig te worden bewaard en op eerste verzoek van
ABIOM voor nader onderzoek, door ABIOM of door een door haar aan te
wijzen derde, ter beschikking te worden gesteld. Elk recht tot reclameren
vervalt indien de opdrachtgever niet ten volle aan deze verplichting voldoet.

16.3 Indien het geleverde in slechts geringe mate afwijkt (zoals bijvoorbeeld in
kleur of formaat) van de overeenkomst, wordt het geleverde geacht te
beantwoorden aan de overeenkomst.

16.4 Gebreken terzake van een afzonderlijke zaak die onderdeel is van een uit meer 5
partijen bestaande leverantie geven de opdrachtgever nimmer het recht op
ontbinding van de gehele overeenkomst.

16.5 Onverminderd het hiervoor bepaalde vervalt iedere aanspraak jegens ABIOM
tot betaling van schadevergoeding in elk geval door het enkele verloop van 6
maanden na het ontstaan van de vordering.

17. Duur van de overeenkomst
17.1 Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of regelmatig
verlenen van diensten, wordt de overeenkomst aangegaan voor de tussen
partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar
geldt. De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de
duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij opdrachtgever of
ABIOM de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een
opzegtermijn van twee maanden voor het einde van de betreffende
periode.

18. Tussentijdse beëindiging overeenkomst
18.1 ABIOM is te allen tijde bevoegd de overeenkomst tussentijds op te zeggen en is
ter zake van tussentijdse opzegging geen schadevergoeding verschuldigd aan
de opdrachtgever. Tussentijdse opzegging door de opdrachtgever is slechts
mogelijk ingeval van gewichtige redenen.

18.2 De tussentijdse opzegging door een der partijen overeenkomstig het vorige lid
dient schriftelijk te geschieden tegen het begin van een nieuwe
kalendermaand, met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 maand.

18.3 ABIOM is bevoegd de overeenkomst tussentijds, zonder opzegtermijn,
schriftelijk te ontbinden:
a. indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, aan
de opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surseance van betaling is
verleend of indien de onderneming van opdrachtgever anderszins
wordt geliquideerd of beëindigd;
b. indien de opdrachtgever niet voldoet aan enige uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichting, ook niet na daartoe gesommeerd te
zijn.

19. Hoofdelijkheid
19.1 Bestaat de opdrachtgever uit meer dan één natuurlijk of rechtspersoon, dan
zijn die allen voor het geheel aansprakelijk voor de nakoming van de
verplichtingen van de opdrachtgever jegens ABIOM.

20. Overmacht
20.1 Ingeval van overmacht is ABIOM gerechtigd haar verplichtingen uit de
overeenkomst op te schorten dan wel te annuleren, zonder dat opdrachtgever
jegens ABIOM enige aanspraak heeft. Opdrachtgever blijft aan ABIOM de
overeengekomen tegenprestatie verschuldigd onder aftrek van het deel dat
geacht kan worden de tegenprestatie te zijn voor het opgeschorte
respectievelijk het geannuleerde deel van de overeenkomst.

20.2 Onder overmacht wordt verstaan een buitengewone omstandigheid zoals
bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog,
oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking,
bedrijfsbezetting, uitsluiting en/of economische boycot, in- en
uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, tekort aan grondstoffen,
tekortschieten van toeleveranciers, transporteurs of andere derden waarvan
ABIOM diensten of producten betrekt, defecten aan machinerieën, storingen in
de levering van water en/of energie aan het bedrijf van ABIOM, storingen in de
verbinding met het internet, storingen in het telefoonnet van de
telecommunicatieaanbieder, uitval wegens onvoorzienbaar onderhoud,
storingen in door ABIOM gebruikte of ter beschikking gestelde apparatuur en
programmatuur, computervirus of langdurige ziekte of uitval van
werknemers. Van overmacht is eveneens sprake indien de hiervoor vermelde
buitengewone omstandigheden zich voordoen bij het bedrijf van derden van
wie ABIOM de benodigde diensten, (verpakkings)materialen, grondstoffen,
berekeningen, tekeningen e.d. geheel of gedeeltelijk betrekt of bij opslag of
gedurende transport, al dan niet in eigen beheer.

20.3 Met overmacht wordt mede gelijkgesteld alle overige van de wil van ABIOM
onafhankelijke omstandigheden die de nakoming verhinderen of belemmeren,
behoudens opzet en grove schuld.

21. Toepasselijk recht, geschillen
21.1 Op de rechtsverhouding van ABIOM met de opdrachtgever is Nederlands recht
van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

21.2 De rechter te Arnhem is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle
geschillen die voortvloeien uit de rechts- verhouding tussen ABIOM en
opdrachtgever, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die een
uitvloeisel zijn van die rechtsverhouding. Partijen zullen echter trachten eerst
in der minne overeenstemming te bereiken.